Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία καθαρισμοί γραφείων -κτιρίων Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τον καθαρισμό των κτιρίων –...

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή της υπηρεσίας: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού: 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Ο συνοπτικός...

Συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας

στις .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας
  2. Την 46/2018 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 21.990,16€
  3. Την εργασία με τίτλο: Συντήρηση πρασίνου χερσαίας ζώνης  λιμένα Καλαμάτας με Κ.Α.:10.6277.01 με προϋπολογισμό 21.990,16€ και χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Λιμενικού ταμείου
                                                              Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προσκαλούμε:
Τους...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ » Α.Μ.103 /2018 με προϋπολογισμό 322.580,64€ +77.419,35€(ΦΠΑ24%)=400.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ » Α.Μ.103 /2018 με προϋπολογισμό 322.580,64€ +77.419,35€(ΦΠΑ24%)=400.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη,...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ » Α.Μ. 117/2017 με προϋπολογισμό 161.290,32 €+ 38.709,68€(ΦΠΑ 24% )= 200.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ » Α.Μ. 117/2017 με προϋπολογισμό 161.290,32 €+ 38.709,68€(ΦΠΑ 24% )= 200.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΡΙΟΣ.» Α.Μ. 61/2017 , προϋπολογισμού 950.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο ««ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ.  ΑΡΙΟΣ.»  Α.Μ. 61/2017, προϋπολογισμού 950.000,00€  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), στην 1Η τάξη και για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 2Η  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ (ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ)» Α.Μ. 115/2017, προϋπολογισμού 800.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ (ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ)» Α.Μ. 115/2017»», προϋπολογισμού 800.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), στην 1Η τάξη και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr