Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

"Μετρήσεις Ποιότητας Νερού Χρήση 2018 -2019"

στις .

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της υπηρεσίας) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την...

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια φυτικού υλικού

στις .

O Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φυτικού υλικού (2018)», προϋπολογισμού 71.705,62 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Α.Μ. 33/2018 με προϋπολογισμό 419.354,84 € + 100.645,16 €(ΦΠΑ24%)=520.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Α.Μ. 33/2018

με προϋπολογισμό 419.354,84 € + 100.645,16 €(ΦΠΑ24%)=520.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό...

Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης έργου (ΣΜΕ1/2018)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με  ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρος.

Ολόκληρη την ανακοίνωση ΣΜΕ1/2018 μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΜΕ, μπορείτε να δείτε εδώ.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανακοίνωση ΣΜΕ1/2018 λήγει τη Δευτέρα 22-10-2018. 

...

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με την διαδικασία της ανάθεσης μετά απο διαπραγμάτευση για την προμήθεια Laptop

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση για την προμήθεια υπολογιστών (για τα είδη με α/α 2 και 3 του προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ΄06/2018 μελέτης) για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ Καλαμάτας.

Καλεί τους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σάντουιτσ για τους μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά προμήθεια ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"

στις .

Απόφαση έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη νέων επεμβάσεων και επισκευών στο κτίριο της παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας Καλαμάτας»  απο την εταιρεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΚ ΑΒΕΤ με σκοπό τη δωρεά της στο Δήμο Καλαμάτας άνευ ανταλλάγματος. Τη σχετική απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ. 

...

Διεθνής διαγωνισμός για την «Ολοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης και μελέτη πράξης εφαρμογής, περιοχής Μικρής Μαντίνειας Δήμου Καλαμάτας»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 337.492,00 € χωρίς ΦΠΑ (418.490,08 € συμπερι­λα­μ­βα­νο­μέ­νου Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr