Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε συντήρηση θερμάνσεων σχολείων, (Κ.Α. 30.7331.47 – εγκεκρ. πίστωση 10.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική...

Προμήθεια ανθοφύτων για τα Χριστούγεννα

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια ανθόφυτων για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης, ειδικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Προϋπολογισμού 4.599,10 € με το Φ.Π.Α 13%, σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 38/2018.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους...

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στις .

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας - Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με προϋπολογισμό 60.000,00  € , χωρίς Φ.Π.Α. 24% , ή 74.400,00 €...

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την χρήσης οχήματος μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING)

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας χρήσης...

Δημοπρασία για μίσθωση κυλικείου στο Δημαρχείο Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
"Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του κυλικείου κτιρίου Α΄ του Δημαρχείου Καλαμάτας"
Το προς μίσθωση ακίνητο βρίσκεται στο χώρο του κτιρίου Α του Δημαρχείου Καλαμάτας, στην οδό Αθηνών αρ. 99 στην Καλαμάτα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα λειτουργεί...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική κάλυψη των εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας το έτος 2018

στις .

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας - «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» προκειμένου να προβεί στην τεχνική κάλυψη των εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το έτος 2018 καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά την 07/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, Αριστομένους 33, 24100 ενώπιον της...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ (2018)» Α.Μ. 85/2018 με προϋπολογισμό 161.290,32 € + 38.709,68 €(ΦΠΑ24%)=200.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ (2018)» Α.Μ. 85/2018

με προϋπολογισμό 161.290,32 € + 38.709,68 €(ΦΠΑ24%)=200.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

στις .

          Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»   προϋπολογισμού 49.699,20€ ( σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr