Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπώσεων της ΦΑΡΙΣ

στις .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

«ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛHΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018», προϋπολογισμού 31.099,82 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών

στις .

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους».

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους».

με προϋπολογισμό 56.451,61 €  χωρίς ΦΠΑ και 70.000,00 συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 26-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος,...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δομικών υλικών απο μάνδρα

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά προμήθεια δομικών υλικών...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή της Ι.Μ. Δημιόβης»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή της Ι.Μ. Δημιόβης».

με προϋπολογισμό 40.319,43 €  χωρίς ΦΠΑ και 49.996,09 συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 24-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99,...

Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών του Εξωτερικού Δικτύου του Συνδέσμου

στις .

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προκυρύσσει συνοπτικό διαγωνισμο, με σφραγισμένες προσφορές και επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης το οποίο θα είναι ενιαίο για όλες τις περιγραφόμενες εργασίες για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών του Εξωτερικού Δικτύου του...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ορισμός υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που εντάσσονται στο Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων ,μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών(Μη.Με.Δ.) της παρ.8 του άρθρο

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Αναρτάται η υπ. αρ. 11459/14.3.18 (ΑΔΑ : 7Δ6ΤΩΕΕ-ΙΕΕ) αποφ. Δημάρχου Καλαμάτας με ΘΕΜΑ: "Ορισμός υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που εντάσσονται στο Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων ,μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών(Μη.Με.Δ.) της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν4412/2016".

...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr