Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για τα είδη της μελέτης με αρ. 07/2017. τα οποία δεν δόθηκε προσφορά (Άρθρο 2 Προμέτρηση – Προϋπολογισμός μελέτης με α/α 03 έως και 10) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με...

Δημοπρασία για εκμίσθωση κτηρίου "Αναγνωστόπουλου" επί της συμβολής των οδών Φαρών και Ασίνης

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Κτιρίου Αναγνωστόπουλου» επί της συμβολής των οδών Φαρών και Ασίνης, του Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.
Το προς μίσθωση ακίνητο είναι τριώροφο διατηρητέο κτίριο εμβαδού 313,55 τ.μ. (εμβαδόν Α' ορόφου...

Πρόσληψη 15 ατόμων στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π –ΜΕΑ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)(ΑΜΕΑ), στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π –ΜΕΑ) του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 119.992,32 ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ» με προϋπολογισμό 119.992,32 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» προϋπολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» με προϋπολογισμό 100.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του...

Συνοπτικός διαγωνισμος για ταχυδρομικές υπηρεσίες -ταχυμεταφορές φακέλων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την υπηρεσία ταχυδρομικών υπηρεσιών (τελών) – ταχυμεταφορά φακέλων προϋπολογισμού 53.500,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα)

 

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα...

Προκήρυξη για εκμετάλλευση κυλικείου στο Δημαρχείο

στις .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των α) Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), β) Πολυτέκνων και γ) Πολεμιστών της Κύπρου να υποβάλουν στο Δήμο Καλαμάτας αιτήσεις με πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός του κτιρίου του Δημαρχείου Καλαμάτας-Αθηνών 99 Καλαμάτα, έως τις 18/12/2017.

...

Δ.Ε.Α.Κ.: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης

στις .

Η Δ.Ε.Υ. Καλαμάτας καλεί  σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια υλικών, παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Καλαμάτας , ύδρευσης και αποχέτευσης.
Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.898,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η  του μήνα Δεκεμβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. έως 10.30π.μ....

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr