Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοθηκών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

στις .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης στην προμήθεια  120 προκατασκευασμένων θυρίδων

οστεοθηκών σύμφωνα με την μελέτη αρ. 63/2018 της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 14.136,00συμπ/νου του Φ.Π.Α.

Καλεί τους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν έως την Τετάρτη 26-09-2018 και...

Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ελαίων του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών προσώπων

στις .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας & Νομικών Προσώπων για δύο έτη

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του...

Επαναληπτική δημοπρασία για ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Επαναληπτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση με σκοπό την πλήρη επισκευή - ανακαίνιση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», με πρόσοψη επί των οδών Αριστομένους 3, Καπετάν Κρόμπα και Πολυβίου, στο Ο.Τ. 305 του σχεδίου πόλης της Καλαμάτας.
Το κτίριο είναι διώροφο νεοκλασσικό...

Επαναληπτική δημοπρασία για κυλικείο

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Επαναληπτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
"Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του κυλικείου κτιρίου Α΄του Δημαρχείου Καλαμάτας"
Το προς μίσθωση ακίνητο βρίσκεται στο χώρο του κτιρίου Α του Δημαρχείου Καλαμάτας, στην οδό Αθηνών αρ. 99 στην Καλαμάτα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα λειτουργεί...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ» Α.Μ. 122/2017 με προϋπολογισμό 290.322,58 € + 69.677,42 €(ΦΠΑ24%)=360.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ» Α.Μ. 122/2017 με προϋπολογισμό 290.322,58 € + 69.677,42 €(ΦΠΑ24%)=360.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης,...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

στις .

Ο Πρόεδρος  Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) για την ανάδειξη αναδόχου όσον...

Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου , στην Τ.Κ. Πηγών»

στις .

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου , στην Τ.Κ. Πηγών»

Το Κληροδότημα Γρ. Αλεξανδρόπουλου προγραμματίζει να προβεί στην ανάθεση της εκτέλεσης

του έργου με τίτλ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων- εκπαιδευτικού υλικού

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια γραφικής...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr