Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προμήθεια Υδρομέτρων Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας

στις .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, προϋπολογισμού 59.720,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/3/2018 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού   στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.K, οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46, με...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κουρτινών με μηχανισμό για το νέο Δημαρχείο Β κτίριο

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης στην προμήθεια κουρτινών με μηχανισμό, για το νέο Δημαρχείο (κτίριο Β΄), συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 5.520,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους, σε κλειστό...

Διαγωνισμός για συντήρηση παιδικών χαρών

στις .

Ο Δήμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση παιδικών χαρών (2018)», προϋπολογισμού 39.993,36 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ : "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)"

στις .

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ


Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην αντικατάσταση εξαεριστήρων και ηλεκτρικών πινάκων στο γήπεδο Τέντας Δήμου Καλαμάτας (Προμήθεια και τοποθέτηση), (Κ.Α. 30.7135.01– εγκεκρ. πίστωση 24.304,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.304,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας χρήσης οχήματος μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) διάρκειας τριών ετών

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας χρήσης οχήματος...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας «ασφάλιση των...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία καθαρισμοί κτιρίων- γραφείων του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τον καθαρισμό των κτιρίων του...

Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας

στις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 59.850,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/3/2018 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού   στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.K, οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46, με καταληκτική...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr