Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2017)", που θα διενεργηθεί στα γραφεία του δήμου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99, γραφείο 2.15, ώρα 10:00πμ στις 04/10/2017, αναρτώνται : α) Περίληψη Διακήρυξης, β) ΤΕΥΔ και γ) Μελέτη

...

Διαγωνισμός για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση κοινόχρηστων ποδηλάτων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του...

Δημοπρασία για εκμίσθωση ακινήτου στην οδό Ιθώμης

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει επαναληπτική Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση και αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 14 που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη. Το προς μίσθωση ακίνητο είναι ένα ισόγειο κτίριο εμβαδού περίπου 28,00 τ.μ., το...

Δημοπρασία για εκμίσθωση ακινήτου επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει επαναληπτική Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση και αξιοποίηση ακινήτου, επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων (πρ. γραφείου τουριστικής υποστήριξης Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται μέσα στο Αρχαιολογικό μουσείο Καλαμάτας) στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη. Το προς μίσθωση...

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης για εκμίσθωσης ΝΑ, Α1 γραφείου στο ισόγειο του κτιρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας

στις .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 249/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε φανερή επαναλητπική πλειοδοτική δημοπρασία το ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Τελωνείου, στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου του ΝΑ και Α1 γραφείου με συνολικό εμβαδόν 37,5...

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης για εκμίσθωση ακινήτου (ΝΔ 3 & 4 ισόγειο γραφείο) στο κτίριο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας

στις .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 248/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε φανερή επαναλητπική πλειοδοτική δημοπρασία για το ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Τελωνείου, στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου και συγκεκριμένα το ΝΔ γραφείο αριθμ. 3 επιφάνειας...

Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ιδιωτικών επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών ιδιωτικού τομέα

στις .

Ο Δικαιούχος Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4445/2016 (Τεύχος Α΄236/19-12-2016), σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη», οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου καθορίστηκαν με την αριθ. Δ28/οικ. 31354/2352/15-9-2014 (ΑΔΑ:6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ) υπουργική απόφαση, παρατείνεται έως 31-12-2017.
  2. Τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου,χρωμάτων κ.λ.π. 2017

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την "Προμήθεια...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr