Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Εκμίσθωση καφετέριας στο 34ο χλμ Ε.Ο. Καλαμάτας - Σπάρτης (Τουριστικό Ταϋγέτου)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Λυόμενης ξύλινης κατασκευής – καφετέριας επιφανείας 90,88 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο 34ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης επί του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου, με χρονική διάρκεια πέντε (5)...

Εγκατάσταση και λειτουργία ψυγαγωγικών παιχνίων

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση 1.400 τ.μ., χερσαίου χώρου λιμένα Καλαμάτας: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια ειδών...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπώσεων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εκτυπώσεων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, για το έτος 2018 προϋπολογισμού 247.661,67 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας 2018 προϋπολογισμού 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ζωοτροφών

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων" (Προμήθεια Ζωοτροφών) με Κ.Α: 35.6699 προϋπολογισμού 10.255,88 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 13/2018.
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 11/05/2018 και ώρα 9:00πμ. στο γραφείο του...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 750.000,00€ + 180.000,00€ (ΦΠΑ24%)=930.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 750.000,00 € + 180.000,00 €(ΦΠΑ24%)=930.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η...

Διαγωνισμός για δαπάνες στείρωσης αδέσποτων ζώων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Δαπάνες Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων (2018)», προϋπολογισμού 29.983,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να λάβουν γνώση των εγγράφων της...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr