Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη για την Ε.Ε.Λ.

στις .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,με τίτλο: «Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη για την Ε.Ε.Λ.», συνολικού προϋπολογισμού 58.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/4/2018 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού   στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.K, οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46,...

Προμήθεια χημικών υλικών για την Ε.Ε.Λ.

στις .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,με τίτλο:«Προμήθεια χημικών υλικών για την Ε.Ε.Λ.», συνολικού προϋπολογισμού 59.100,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.24%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/4/2018 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού   στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.K, οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46, με καταληκτική...

Εκμίσθωση του κυλικείου της Δημοτικής Φιλαρμινικής Καλαμάτας

στις .

Η  Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας προκηρύσσει  φανερή προφορική δημοπρασία  για  την  εκμίσθωση  του κυλικείου  της. Η  δημοπρασία   θα  γίνει   στη  γραμματεία  της  Φιλαρμονικής (3ος  όροφος), στις 2-4-2018,  ημέρα  Δευτέρα   και   ώρα  18.00. Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  να  απευθύνονται  στη  γραμματεία  της  Φιλαρμονικής, Υπαπαντής  25  Καλαμάτα, τις ώρες 18.00-20.00 (τηλ. 272108544), ...

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κουρτινών με μηχανισμό (κτίριο Β)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης στην προμήθεια κουρτινών με μηχανισμό, για το νέο Δημαρχείο (κτίριο Β΄), συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 5.520,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους, σε κλειστό...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (2018)"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια υδραυλικού υλικού (2018), (Κ.Α. 30.7336.63– εγκεκρ. πίστωση 15.000,00 € από . και προϋπολογισμού μελέτης 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών σχολείων, (Κ.Α. 30.7331.31– εγκεκρ. πίστωση 12.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο,...

Διαγωνισμός για φυτοπροστασία αλσυλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2018)», προϋπολογισμού 41.912,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων...

Προμήθεια Υδρομέτρων Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας

στις .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, προϋπολογισμού 59.720,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/3/2018 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού   στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.K, οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46, με...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr