Δ.Ε.Υ.Α.Κ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

στις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, προϋπολογισμού 59.360,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ CPV : 38411000-9, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/12/2017 ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού   στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.K, οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10.00π.μ. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2721063148, αρμόδιος υπάλληλος κα Στραβάκου.

Τη περίληψη της διακήρυξης με ΑΔΑ: Ω8Ζ7ΟΠ0Χ-Η4Ε μπορείτε να τη δείτε εδώ
Την υπ' αριθμ. 180/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορείτε να τη δείτε εδώ
Την μελέτη προϋπολογισμού 59.360,00 πλέον Φ.Π.Α μπορείτε να τη δείτε εδώ
Τη δήλωση ΤΕΥΔ μπορείτε να τη δείτε εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr