ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για τα είδη της μελέτης με αρ. 07/2017. τα οποία δεν δόθηκε προσφορά (Άρθρο 2 Προμέτρηση – Προϋπολογισμός μελέτης με α/α 03 έως και 10) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια υπολογιστών, υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικών για το Δήμο Καλαμάτας
Προϋπολογισμού για τα εναπομείναντα είδη με α/α 03 έως και 10
(Άρθρο 2 Προμέτρηση – Προϋπολογισμός μελέτης), προϋπολογισμού 6.240,00 € Φ.Π.Α. 24% 1.497,60 € ήτοι 7.737,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata .gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ' αυτά και σε μια τοπική εφημερίδα.
2. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης γραφείο 109 1ος όροφος Αθηνών 99, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 05/01/2018. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
3. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

Το επίσημο κείμενο της διακήρυξης και της περίληψης αυτής μπορείτε να το δείτε εδώ.

Τη σχετική μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να τη δειτε εδώ.

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) μπορείτε να το δείτε εδώ.

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr