Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού προϋπολογισμού 237.708,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22/01/2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι 29/12/2017 και ώρα 8.00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22/01/2018 και η ώρα λήξης 15.00 μ.μ..

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την περίληψη-διακήρυξη εδώ

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr