Διαγωνισμός για τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων για 6ο Καλαματιανό Καρναβάλι και Αποκριάτικες εκδηλώσεις Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά: Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Διοργάνωσης του 6ου Καλαματιανού Καρναβαλιού και Αποκριάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Καλαμάτας (Μελέτη: 15/2017) προϋπολογισμού: 35.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας ( www.kalamata.gr )  και σε μια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ζητούν διευκρινίσεις για το διαγωνισμό από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών.Και εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12/01/2018,στο Δημαρχείο Καλαμάτας (Διεύθυνση: Αθηνών 99, 3Ος όροφος, γραφείο 301), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11:00 π. μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Την περίληψη της διακήρυξης, τη διακήρυξη και το ΤΕΥΔ μπορείτε να τα δείτε εδώ ενώ τη μελέτη εδώ.

 

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr