Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018, Δήμου Kαλαμάτας

στις .

 

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018, Δήμου Kαλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, όπως καθορίζεται ειδικότερα στις παραγράφους 5 & 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2018 καλεί τους υποψήφιους αναδόχους, που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Καλαμάτας σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έργων ή μελετών ή Τεχνικών Υπηρεσιών να υποβάλουν σχετική Αίτηση (η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ), στο Πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
Διεύθυνση: οδός Αθηνών 99-ΤΚ 24134 –Δημαρχείο Καλαμάτας-, τηλ Γραφείου Πρωτοκόλλου 2721360747,
Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής :
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016»
είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και στις 05/02/2018 .
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του ν. 3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων) ή Μελετητικό Πτυχίο ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο να είναι σε ισχύ.

Συνημμένα Aρχεία:
1.Η αναλυτική Πρόσκληση & Αίτηση (τύπου Ι και τύπου ΙΙ)

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr