ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να προβεί σε εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης των βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 6.190,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης περιγράφονται αναλυτικά στην αριθμ.04/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00.

Οι εργασίες θα ανατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Την μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr