Δημοπρασία για εκμίσθωση κτηρίου "Αναγνωστόπουλου" (Φαρών και Ασίνης)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Επαναληπτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Κτιρίου Αναγνωστόπουλου» επί της συμβολής των οδών Φαρών και Ασίνης, του Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.
Το προς μίσθωση ακίνητο είναι τριώροφο διατηρητέο κτίριο εμβαδού 313,55 τ.μ. (εμβαδόν Α' ορόφου 138,40τ.μ. Β' ορόφου 138,40τ.μ. και δώματος 36,75τ.μ.) εντός οικοπέδου επιφάνειας 232,62τ.μ. και δημοπρατείται προκειμένου να δραστηριοποιηθεί επιχείρηση τουριστικού καταλύματος (κύριο ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, όπως αυτά προσδιορίζονται από το άρθρο 14 του Ν. 4276/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα).
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στις 04 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καλαμάτας (2ος όροφος)- οδός Αθηνών 99, γρ. 2 13, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των Οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (8.880,00€) ήτοι Επτακόσια σαράντα ευρώ (740,00 €) /μήνα.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο (ετήσιου) μισθώματος πρώτης προσφοράς, ήτοι οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ 888,00€.
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Καλαμάτας. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του συμφωνητικού μίσθωσης.

Τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr