Διαγωνισμός για κλαδέματα δενδροστοιχιών

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV 77341000-2.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 80.600,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 19.344,00 ευρώ), οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 99.944,00 ευρώ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 35.7332.04 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και χρηματοδοτείται από Δ.Π.. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας υπάρχει στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, στο Τεύχος Τιμολογίου και στο Τεύχος Προϋπολογισμού της με αριθμό 9/2018 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Πάρκων Αλσυλλίων και Παιδικών Χαρών του Δήμου, τα οποία αποτελούν έγγραφα της σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr  του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 20/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13/05/2018 και ώρα 22:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 (ένα) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) που ανέρχεται στο ποσό των 806,00€ (οκτακόσια έξι ευρώ και μηδέν λεπτά). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Προσφορές υποβάλλονται -επί ποινή απαραδέκτου- για το σύνολο και όχι για μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιγράφονται στο Τεύχος Προϋπολογισμού της 9/2018 Μελέτης.
Δεν γίνονται δεκτές - με ποινή αποκλεισμού - εναλλακτικές προσφορές.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής αυτής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αθηνών 99, Καλαμάτα, Τ.Κ.:24134, τηλέφωνο:2721360848, Fax:2721360857, e-mail: k.konstantopoulos@kalamata.gr,  Αρμόδιος υπάλληλος: Κ. Κωνσταντόπουλος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Tην περίληψη δακήρυξης-τη διακήρυξη και το ΤΕΥΔ μπορείτε να τα δείτε εδώ και τη μελέτη εδώ.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr