ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (δημ. πάρκο, parking Νέδοντα κλπ)» Α.Μ. 8/2018

στις .

 

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (δημ. πάρκο, parking Νέδοντα κλπ)» Α.Μ. 8/2018

 

με προϋπολογισμό 375.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε wordκαι pdfκαι οι μελέτες.

 

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

 

Ο Α/Α συστήματος είναι 72679.

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/05/2018, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.00.

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 25/05/2018, ώρα 10.00πμ. και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99, 2ος όροφος.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360776, 2721360781, 2721360783, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Μάραντος Φώτης, Πρωτογέρη Αθηνά, Μαντουβάλου Μαρία.

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr