Διαγωνισμός για δαπάνες στείρωσης αδέσποτων ζώων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Δαπάνες Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων (2018)», προϋπολογισμού 29.983,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος γραφείο 0.03 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο επικοινωνίας: 27213 60857, Telefax: 2721360857 E-mail: a.stamatel@kalamata.gr).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 14/05/2018 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Την περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να δείτε εδώ, τη διακήρυξη εδώ, τη μελέτη εδώ και το ΤΕΥΔ εδώ.

 

 

 

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr