Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ζωοτροφών

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων" (Προμήθεια Ζωοτροφών) με Κ.Α: 35.6699 προϋπολογισμού 10.255,88 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 13/2018.
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 11/05/2018 και ώρα 9:00πμ. στο γραφείο του Δ/ντη Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Αθηνών 99.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
δ. Καταστατικό της εταιρείας συνοδευόμενο με βεβαίωση ισχύος (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Υπεύθυνη δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της 13/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και πιστής τήρησής τους.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr