Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας 2018 προϋπολογισμού 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 27/05/2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι 04/05/2018 και ώρα 11.00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 27/05/2018 και η ώρα λήξης 12.00 μ.μ.. Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7336.23 χρηματοδότηση ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού 2018.

την περίληψη-διακήρυξη θα την δείτε εδώ

την μελέτη εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr