Διαγωνισμός για σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (κόμβοι, επαναπρογραμματισμός φωτεινών σηματοδοτών κ.λ.π.)» με προεκτιμώμενη αμοιβή 19.921,68€ (χωρίς ΦΠΑ).

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Προεκτιμώμενη Τιμή, με απρόβλεπτα (€)
71322500-6 10 19.921,68 €
Φ.Π.Α. (24%) 4.781,20 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24.702,88 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Οικονομική προσφορά, κλπ) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή και από  την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721360828, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κυριακοπούλου Αναστασία (email :  n.Kiriakopoulou@kalamata.gr )

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 5/6/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας (Αθηνών 99, Καλαμάτα), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 Την περίληψη της διακήρυξης  μπορείτε να τη δείτε εδώ, τη διακήρυξη εδώ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( ΤΕΥΔ) εδώ, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς εδώ,  το τεύχος τεχνικών δεδομένων εδώ κα τον πίνακα περιεχομένων συγγραφής  υποχρεώσεων εδώ.

 

 

 

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr