Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ελαίων του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών προσώπων

στις .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας & Νομικών Προσώπων για δύο έτη

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας & Νομικών Προσώπων για δύο έτη, προϋπολογισμού 1.533.760,22ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr.

Κωδικός CPV: 09134200-9, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1

Κωδικός NUTSEL653

Διάρκεια σύμβασης: δύο έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 19/09/2018 ημερομηνία δημοσίευσης. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 19/09/2018 και η ώρα έναρξης η 10.00.00 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 23/10/2018 και η ώρα λήξης 15.00.00 μ.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την προκήρυξη-διακήρυξη θα την δείτε εδώ

το τιμολόγιο προσφοράς εδώ

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr