Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «παροχών ένδυσης - προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας,για τα έτη 2018-19», προϋπολογισμού 107.480,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος).

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι 05/06/2018 και ώρα 11:00. Η ημέρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 28/06/2018 και ώρα λήξης 12:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού ορίζεται η 04/07/2018.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την περίληψη-διακήρυξη θα την δείτε εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr