Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ελαίων του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών προσώπων

στις .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας & Νομικών Προσώπων για δύο έτη

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας & Νομικών Προσώπων για δύο έτη, προϋπολογισμού 1.533.760,22ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr.

Κωδικός CPV: 09134200-9, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1

Κωδικός NUTSEL653

Διάρκεια σύμβασης: δύο έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 19/09/2018 ημερομηνία δημοσίευσης. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 19/09/2018 και η ώρα έναρξης η 10.00.00 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 23/10/2018 και η ώρα λήξης 15.00.00 μ.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την προκήρυξη-διακήρυξη θα την δείτε εδώ

το τιμολόγιο προσφοράς εδώ

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr